Bysjövägens tillblivelse

Olika tankar fanns om vägens dragning – vid Näset var frågan om vägen skulle gå tvärs över gårdsplanen, mellan hus och lagårdsbyggnader, eller väster om, upp längs skogskanten mot Karlströms Finnbacken. Som vi ser idag, var det  tvärs genom Näsets gård och den östliga linjen över berget, som blev den slutliga dragningen av vägen.

Rätt eller fel är fortfarande svårt att säga idag. Läs här en serie ur protokollet till Bysjövägens tillblivelse, vi tackar Göran Stenmark som har sänt oss faximilet av detta dokument om Bysjövägen;

”Protokoll rörande delning av enskild väg från Bysjö by till Östansjö by uti Junsele socken, Fjällsjö tingslag och Västernorrlands län.

År 1923 den 17 dec

Närvarande Undertecknad distriktslantmätare samt sakägarne Kungligt Majt och Kronan genom jägmästare G. E. Gran, Svanö AB genom förvaltare Th. Hägglund, enligt fullmakt, O. A, Westberg, J. Byström, E. J. Forsséns sterbhus genom sterbhusdelägaren Olof Mårtensson [talesman för sin hustru Idas samt hennes syskon Lovisa, Karin och Jonas Hildings mor Johanna. ”Erkes Johanna”, född Borgström] samt Petter Olsson genom förvaltare Th. Hägglund enligt fullmakt.

§ 1
Undertecknads förordnaden, kungörelsen om dagens sammanträde samt förvaltare Th. Hägglunds och Olof Mårtenssons fullmakter [Olof Mårtenssons namn överstruket] upplästes och bilades protokollet, bilagan A, B o C och D.  [och D överstruket]

§ 2
Jäv anfördes ej mot förättningsmannen ej heller anmäldes något hinder mot förättningens företagande. Gode mäns tillkallande ansågs icke nödvändigt.

§ 3
Vid sammanträdet företeddes protokoll rörande en av schaktmästaren H. P. Broberg år 1921 verkställd förrättning  för byggande och underhåll av enskild väg från Bysjö by till lämplig punkt på vägen Mo-Eden. Enär denna förrättning ej blivit handlagt i överensstämmelse med lagens föreskrifter hade förordnande utverkats för undertecknad att vägdelningen i laga ordning verkställa.

Det inhämtades att vid vägsammanträdets diskussion uppstått om vägens sträckning och hade efter röstning bestämts en vägsträcka, benämnd östra linjen, gående från arrendator Wallgrens gård i Bysjö till Svanö AB´s gård i Östansjö, där den träffar en förut befintlig byväg. Hela denna sträcka var nu bruten i överensstämmelse med schaktmästare Broberg upprättad handlingarna bifogat förslag men återstod en del kompletteringar samt grusning.

Jägmästare Gran ville framhålla att vägen på ett par ställen vore olämpligt lagd, varför han på yrkade att vägen på dessa ställen skulle omläggas. Detta skulle dock anstå till våren. I övrigt skulle dock vägsträckningen bibehållas.” Olof Mårtensson påstod att E. J. Forsséns sterbhus ej blivit kallat till förra förrättningen. Han framhöll att om detta skett hade vägen fått ett annat läge, den s. k. västra linjen, alldenstund sterbhuset haft större nytta av detta läge och följaktligen röstat för detsamma och hade då röstningen fått ett annat resultat. Vägen vore nu emellertid byggd, varför ingenting vore att göra däråt. Han ansåg dock att sterbhuset släppt till så mycken mark och lidit sådant intrång av vägbygget att sterbhuset borde befrias från deltagande i byggnadskostnaden. Förvaltare Hägglund protesterade mot detta samt yrkade att isåfall skulle marklösen och intrång utgå för hela vägen, vilket ej förut varit meningen. Efter en stunds diskussion återtog Mårtensson sitt yrkande och beslöts att någon ersättning för mark eller intrång inte skulle utgå.

För övrigt genomgicks de frågor, som finnas angivna i 17 paragraf väglagen.

Av de närvarande framhölls önskvärdheten att de skilda fastigheterna icke tilldelades var sina skiften utan borde det bildas en vägförening, som handhade vägunderhållet.

Angående denna sak upprättades förening, i vilken jämväl bestämdes förrättningens omfattning, vägens bredd, byggnadsarbetes organisation, ersättning för mark och intrång, om grus och annan väglagningsmaterial, vägens avsyning, underhåll framtida skötsel, vilka fastigheter skulle i förrättningen ingå samt fördelningstal, fördelningen av förrättningskostnaderna samt om förrättningshandlingarnas mottagande och förvaring.  

§ 4
För att lämna de frånvarande att underskriva föreningen beslöts att uppskjuta sammanträdet tills vidare. 

§ 5
Att justera dagens protokoll utsågs förvaltas Th Hägglund och O. A. Westberg och betämdes att justeringen skulle ske tisdagen den 20 dec kl 5 em.

Junsele den 17 dec 1923
På ämbetes vägnar
Walter Ullmark
Distriktslantmätare

Ovanstående protokoll är för oss uppläst och xxx
härmed justerat.  junsele den 20 dec 1923

Theodor Hägglund  O. A. Westberg
1924 den 30 juni

Närvarande: Undertecknad distriktslantmätare samt sakägarne Jägmästare G. E. Gran, förvaltare J. Hägglund och d. b. Forsen

 § 6

Kungörelsen om dagens sammanträde upplästes och bilades protokollet under bil. E, likaså Forsséns fullmakt, bil. F.

§ 7

Enär inte alla sakägare underskrivit föreningen beslöts att uppskjuta sammanträdet och skulle sakägarne åter sammankomma på särskild kallelse.

Junsele den 30 juni 1924
På ämbets vägnar
Walter Ullmark
Distriktslantmätare

Ovanstående protokoll är för oss uppläst och varder härmed justerat som ovan.

G.E Gran  Teod. Hägglund  J. H. Forssén

 År 1924 den 15 sept

Närvarande undertecknad distriktslantmätare samt sakägarna Olof och Adolf Westberg, J. Byström, Svanö AB genom förvaltare T. Hägglund, E. J. Svensson, jägmästare J. V. Runqvist genom förvaltare T. Hägglund enligt fullmakt samt Kungl Majt och Kronan genom jägmästare G. E. Gran.

§ 8

Den i 3 och 7 paragraf av förrättningsprotokollet omnämnda förening var nu underskriven av samtliga intressenter och bilades densamma protokollet under bilaga G.

§ 9

Ifrågavarande vägsträcka var redan i sin helhet bruten. Det påvisades dock att densamma på vissa ställen var olämpligt lagd varföre omläggning på dessa ställen vore önsklig. Så omstakades vägen förbi gårdstomten å hemmanet Näset. Vägen som förut lagts över gårdsplanen mellan hemmanets åbyggnader förlades nu norr om dessa hus.” 

Lite besynnerligt är nog protokollet här  i den del som gäller Näsets gård. Som vi vet idag går vägen fortfarande tvärs över gårdsplanet, fastän omstakning skulle ske?

”Själva infarten till Bysjö by var olämpligt lagd i flera kurvor. Jägmästare Gran påpekade att vägen skulle omläggas till en rak sträckning från Wallgrens gård till backen väster om Näsets gård. Detta motsatte sig de övriga närvarande intressenter under förmenande att omläggningen bleve för dyrbar och menade att den brutna vägen  så långt möjligt borde användas. En stakning gjordes som borttog de värsta kurvorna och träffade nya linjen samman med gamla stakningen på myran strax öster om Westbergs gård. Den senare sträckan blev därpå av förrättningsmannen fastslagen, dock under påpekande att den av jägmästare Gran påyrkade sträckningen vore den bättre men att dels kostnaden för omläggningen, dels fördelen att få envända en för Bysjö by samfäld gata fällde utslaget till den senare sträckningens förmån. För övrigt skulle en del kurvor efter vägen jämnas.

 § 10

Ersättning har debiterats för 4 dagar. Kostnaden för förrättningen skall gäldas ur vägkassan.

 § 11

Förrättningen förklarades därpå avslutad med tillkännagivande att den missnöjde ägde att förrättningen klandra i de delar som ej genom förening avgjorts inom 90 dagar från denna dag genom stämning av samtliga sakägare till Fjällsjö tingslag Häradsrätt.

Bysjö den 15 sept 1924
På ämbetets vägar
Walter Ullmark
Distriktslantmätare

Ovanstående protokoll är för oss uppläst och varder härmed justerat, som ovan.

O. A. Westberg Adolf Westberg J. Byström
Theod Hägglind E. J. Svensson G. E. Gran

Bestyrks på tjänstens vägnar
Walter Ullmark ”

Med stor reservation för fel i avskrivningen  av det handskrivna dokumentet.
/Lars Eric

 

Comments are closed.