Flottningsstrejk 1913

Våren 1913 är Juvanådalens flottningsföreningen, d.v.s. bolagen som ägde största delen av skogarna i Västra (och fortfarande äger genom SCA), i konflikt med flottarna som skulle ta sig an att flotta timret ned till Storån vid Uman i Eden, från Storsjöområdet i Liden.

Inblandade blir här också  två kända Bysjöbor – Erik ovanför Näset och Olle nere i byn vid Bysjön. Berättelser har man nog hört också om  t.ex. tävlingar mellan dessa två herrar att bygga den största ladugården i byn. Erik lär ha vunnit med några meter. Men har någon kontrollmätt?

/Lars Eric

Avskrifter: Göran Stenmark ur Sollefteå-Bladet, 31 maj, 3 juni och 5 juni 1913.

 

Den 31 maj 1913                  

Flottningsarbetarestrejk i Junsele.

Vid Juvanån i Junsele utbröt i söndags strejk bland flottningsarbetarne. Anledningen till strejken uppgives från arbetarehåll vara avslag å framställd begäran om löneförhöjning. De ha begärt, att för nattarbete erhålla 40 öre pr timma mot 35 öre nu, att ynglingar under 18 år skola få 25 öre pr timma samt, att ersättning skall utbetalas till dem för den tid, som förflutit från det de efter kallelse infunno sig vid flottningsplatsen, till dess flottningen kunde börja.

Vidare önska de, att vaktombyte skall ske kl. 6 e.m. i stället för som nu kl. 12 på natten. Till sist begäres garanti för att de verkligen skola utfå sin arbetsförtjänst av entrepenören.

Den egentliga konfliktorsaken torde dock vara en annan. Enligt vad Soll.-Bl. inhämtat synes det hela vara en personfråga. Under föregående fem år har ett 50-tal arbetare kooperativt åtagit sig flottningen. När flottningen i år skulle taga sin början, anmälde sig det gamla laget och förklarade sig villigt taga flottningen på de gamla villkoren. Flottningsföreningen gick med härpå, men ville att en av förmännen Erik Svensson skulle ersättas, enär han ej ansågs lämplig. Arbetarne hade emellertid förtroende för Svensson, ville icke släppa honom och flere underhandlingar fördes härom. Det hela resulterade emellertid i att det kooperativa laget ej fick flottningen utan den överlämnades till en hemmansägare O. Westberg. De flesta av de gamla flottarne togo då anställning hos honom.

Emellertid är Westberg ej så omtyckt av arbetarne, enär han under strejk i sågverksdistriktet övertalade en del arbetare från fjälltrakterna att uppträda som strejkbrytare och drog med dessa ned till strejkplatsen. Detta i förening med att han blev den av föreningen gynnade har givetvis bidragit till att det hela tiden varit åska i luften och man har endast väntat på att konflikten skulle utbryta.

När nu konflikten blev akut, gjordes intet försök till underhandling utan arbetarne fingo sin slutlikvid.

Omkring 150 arbetare äro berörda av strejken. De allra flesta kvarligga på arbetsplatsen och man har anledning antaga, att det hela snart nog skall avvecklas på för alla parter lyckligaste sätt.

Som vi förut omtalat har länsstyrelsen förordnat extra polismän. Dessa få dock säkerligen ej mycket att göra, då arbetarna äro ordentliga karlar och uppträda lugnt och sansat.

Den 3 juni 1913

Flottningsstrejken i Juvanån.

Förvaltaren G. Svanström underhandlade under förra veckan med de strejkande arbetarne i flottningen vid Juvanån. Flottningsföreningen förklarade sig därvid villig att ikläda sig borgen för ordentlig betalning av arbetslönerna.

Däremot vägrades den begärda löneförhöjningen från 35 öre till 40 öre i timmen. Då arbetarne ville ha även det kravet genomfört, kunde ingen uppgörelse ske. Flottningen ligger tills vidare nere. Enligt vad det  uppgives, finnas bland de strejkande 50 à 60 st., som förklarat sig villiga att återgå till arbetet.

Uppgiften, att flottningsföreningen skulle ha förelagt det kooperativa laget att ersätta en av de gamla förmännen med en annan, om de ville ha flottningen, synes icke vara korekt. Det har i stället varit så, att flottningsföreningen vid tre olika tillfällen förklarat, att det kooperativa laget finge taga flottningen men mot villkor att de två förmän, som under föregående år lett flottningen antoges. Detta ville dock arbetarne ej gå med på utan de ville välja ny förman i stället för Molin.

Den 5 juni 1913             

Strejken vid Juvanån.

Det meddelas nu, att en del av de gamla arbetarne återgått samt att nya arbetare från Junsele, Ådalsliden, Anundsjö och Resele anskaffats. Flottningen har åter börjat, om än i mindre omfång.

 

Comments are closed.