Flakaåshällan


 


Ett Junsele "treriksröse".

Flakaåsen ligger sydväst om sjön Gösingen. Här utgår rågångslinjerna till bl.a. Mo, Eden, Sunnansjö, Näset och Bysjö. På berghällen är rågångslinjerna med streck inristat och markerat. Man når hit enklast genom att åka skogsbilvägen förbi Bredvattnet till dess vändplats.


Ur rågångsprotokollet vid avvittringen:

"Flakaåsen, som är en höjd lutande ost nordost, på hvilken är en stor jordfast hälla och på denna ligger en stor sten hvars periferi är 20 fot och medelhöjd 5 fot, och i norra sidan av denna sten var i hällan inhuggna streck, som visa rågångarnes sträckning, så väl mellan Mo och Ede skatteskogar som och Ede och Krononybygget Sunnansjö ägor.

På samma ställe II höggs ett streck, som skall visa liniens gång till IIa vid den s.k. Flerken nederom Bysjö qvarnar. Härefter upphöggs och bleckades denna linia, som utgjör råskildnaden mellan Sunnansjö, Näset och Bysjö Krononybyggen och förseddes nästan på hvarje 600 fot der sten fans med visare och i brist deraf med gröfre pålar."

Laga skifte av Sunnansjö krononybygge blev fastställt 1878.