Lisa Pålsdotter från Sveg


 

 

Av Göran Stenmark

 

I gamla tider var man mycket rädda för att personer utan chans till försörjning skulle slå sig ner i församlingen, för naturligtvis skulle det bli en kostnadsfråga för sockenmännen. I de gamla sockenstämmoprotokollen stöter man ofta på detta, och det var inte ovanligt att man utvisade ”löst folk” och såg till att de återbördades till sin hemtrakt. Detta även om de sedan en tid var skrivna i socken men inte kunde visa att de klarade sig..

Ett av många fall rör Bysjö och Löfsjö, där nybyggaren Pehr Matssons gamla mor, änkan Lisa Pålsdotter, hade slagit sig ner. Pehr Matsson själv var född i Sveg 1795 och var s.k. oäkta son till ovan nämnda Lisa Pålsdotter, men hade med sin första hustru Brita Persdotter sökt sin lycka norröver i landet och först hamnat i Pullsjö i Anundsjö, där deras två första barn föddes 1820 och 1826.

Innan år 1830 fanns de i Löfsjö som nybyggare och där dog Brita 1841. Noteras senare som Bysjö. De hade då hunnit få sex barn tillsammans. Han gifte om sig 1844 med Kristina Persdotter från Orsa och fick med henne ytterligare tre barn av vilka endast ett nådde vuxen ålder.

Pehr dog i Bysjö 1866 och Kristina 1876.

Men nu var det modern Lisa vi tänkte berätta om. Hon var född 1767 i Sveg och gifte sig senare med husmannen Anders Pålsson i Vemdalen.

Lisa flyttade 1835 till sin son Pehr i Löfsjö med sin mans samtycke, och så här lyder flyttattesten:

Ålderstegne husmannen Anders Pålssons hustru Lisa Påls Dotter ifrån Håns by, af nedan nämnde Socken Hwilken nu med sin mans samtycke flyttar till sin son Nybyggaren Per Matsson i Junsele Socken af Ångermanland, är född uti Svegs Socken af öfverberg 1767. Försvarlig Christendoms kunskap, förd ett Gudfruktigt lefverne och har ordentligen begagnat Nådens dyra medel, Attesterar

Wemdalen den 12 April 1835.

Trots detta ville man från Junsele sockenmäns sida utvisa henne från socknen, och så här resonerade man i sockenstämma för Junsele församling den 22 augusti år 1841.

Uplästes Konungens Befallningshafvandes Utslag uppå Socknemännens ödmjuka yrkande af Wräknings Dom uppå Nybyggaren Pehr Mathssons i Bysjön moder Enkan Lisa Påls Dr, hvilken genom Pehr Mathssons åtgärd kommit hit till församlingen- Som församlingens yrkande om vräkning blifvit afslagit med hänvisning till Besvärts anförande i Höglofl. Kongl. Kammar Collegio, stadnade man i villrådighet huru man sig här vid borde förhålla till för kommande af en ny tunga på församlingen, när berörde Enka blefve orklös att sig sjelf föda- Ehuru Pehr Mathsson uti Sin förklaring, erkände sig så villig som skylldig att försörja Sin moder, och nu närvarande öfver erkände det samma, sättes likväl af flere hans stora fattigdom i fråga och hans deraf fölljande oförmåga att värdigt försörja Modren- Efter en stunds talande i ämnet, beslöts fölljande- Att Pehr Mathsson godvilligt ville ge sin moder ett riktigt födoråds Contract på Sitt Nybygge, så skulle man der med låta sig nöjas.

Pehr Mathsson, yttrade sig ock härtill villig och lofvade, med alla förta detsamma låta ….rätt.. för att vinna så mycket säkerhet som möjligt i detta afseende, ansåg man högst nödigt att invällja en God man för mera nämnde Enka hvilken icke allenast skulle på det högsta yrka att ifrågavarande födoråds Contract med alldra första uprättades, utan också tillse att hon finge så tillräckelig föda med Husrum, ved och wärme och tillbörlig skötsel, så att hon alldrig besvärar Socknen, dessutom skulle Gode mannen tillse att hon hvarje höst finge sig från Pehr Mathsson Logi tillmätt födoråds Spannmålen- Till God man för Enkan invalldes förre Nämndemannen Jonas Forssén i Eden, hvilken Socknestämman falldes vänligen anmodan härutinnan på det nog att bevaka Socknens rätt och bästa-

Det yrkades sluteligen att Pehr Mathsson borde betala Lösen för detta Utslag, men detta gick han ej in uppå-

Det hela slutade med att Pehr Matsson tog på sig att ge sin moder föderåd, och med detta var sockenmännen nöjda

Lisa Pålsdotter dog i Bysjö 1843.