Petter Sjödins hemmansbyte med E.P. Persson

av Göran Stenmark

Sollefteå TLG HR småprotokoll1868. AII:30 kort 13/27,

Byteskontrakt

Jag Per Persson Sjödin i Junsele och Bysjön bortbyter härmed till Erik Petter Persson i Höfven hemmanet Bysjön om sex seland, med hus och jord, skog och mark, äfvensom min ¼ del af Näsets krononybygge om 3 ½ selands, med hus och jord, skog och mark sådana som hemmansdelarne nu befinnes med all den rätt jag dertill eger att genast tillträdas – Hvaremot jag Erik Petter Persson bortbyter till Per Persson Sjödin mitt i Gårelehöjden egande skattehemman Nr 1.om 2 3/ 8 selands skatt med hus och jord, skog och mark sådant det befinnes med den rätt jag dertill eger enligt auktionsprotokoll af den 10 och 24 augusti innevarande år att genast tillträda, och Per Sjödin erhålla en mellangift af ett tusen femhundra rdr Rmt som betalas 10 månader härefter, dock med sex procents ränta från denna dag.

Jag Erik Petter Persson förbehåller mig den såg med inventarier som medföljde hemmanet i Gårelehöjden. All den halm, hö och foder som jag Per Sjödin har inbergat i Bysjö och Näsets hemman, äfvensom agnar öfverlemnas till Erik Petter Persson med undantag endast af det foder som är uti Hässjön, hvilket jag Per Sjödin förbehåller mig få använda huru jag behagar.

Per Sjödin får bekomma allt det hö, halmfoder och agnar som finnes inbergat å hemmanet Gårelehöjden.

Karta och lagfartskostnader bekostas å båda sidor utan den ene eller andres anspråk på ersättning derför.

Junsele och Mo den 13 Oktober 1868

Wittna:

Er. Wallin, Höfven. E.P. Persson i Höfven
Christina Gardin i Höfven. P. Persson Sjödin i Bysjö

 

 

Första uppbud den 10 november 1868

§ 8. Bysjön.

S.D. Med begäran om lagfart lät Handlanden Erik Petter Persson i Höfven till HRn inlemna ett så lydande /text borta/ som uplästes, härjämte upvisades Landshöfdinge Embetets i Länet utslag af den 25 November 1867, hvarigenom Per PerssonSjödin erhållit skatterätt till 6 seland af Bysjö Krononybygge.

Och blef på grund häraf å ifrågavarande 6 seland i Bysjön, som Handlanden Erik Petter Persson i Höfven mot annan fastighet och utgifvande 1500 rdr Rmt i mellangift, den 13 nästlidne Oktober af Per Persson Sjödin sig tillbytt.

Uppbud meddeladt första gången.

 

Inteckning 30 mars 1869

§ 22. Bysjön.

S.D. Med begäran om inteckning inlemnade Handlanden Erik Petter Pehrsson i Höfven till HRn en så lydande skuldsedel.

” Till Sedelhafvaren betalar undertecknad efter tre månaders upsägning Tvåtusende Riksdaler Riksmynt /2000/, emot 6 procents årlig ränta, och till säkerhet härför lemnar jag inteckning uuti hemmanet Sex seland Bysjön Junsele socken, som jag den 13 Oktober 1868 tillbytte mig af Pehr Pehrsson Sjödin derstädes, valuta utbekommen som erkännes och reverseras af

Resele och Höfven den 30 Mars 1869.

Säger 2000 R. Rmt emot 6 % Ränta.

Wittna

E.P. Pehrsson
Er. Walin i Höfven
Christina Gardin i Höfven

Efter hvars upläsande företeddes en den 13 Oktober 1868 uprättad afhandling, hvarigenom Erik Petter Pehrsson i Höfven emot annan fastighet och [..angift] af Pehr Pehrsson Sjödin tillbytt sig 6 Sel. i Bysjön, varande afhandlingen försedd med vederbörligt bevis, att hos HRn derom den 10 Nov. samma år derå erhållit första upbud. Och fann i följd häraf HRn skäligt uti nämnde hemman fastställa inteckning innehafvaren af ofvanintagne skuldsedel till säkerhet för de förskrifne 2000 R. Rmt med 6 proc. ränta, därom bevis tecknades å skuldsedeln och utdrag af Protokollet skulle meddelas.

 

 

Andra uppbud den 6 april 1869

6 seland i Bysjön, som Handlanden Erik Petter Pehrsson i Höfven emot annan fastighet och utgifvande af 1500 R. Rmt i mellangift enligt afhandling af den 13 Oktober 1868, sig tillbytt af Per Persson Sjödin.

 

 

Tredje uppbud den 18 februari 1870

6 seland i Bysjön, som Handlanden Erik Petter Pehrsson i Höfven emot annan fastighet och utgifvande af 1500 R. Rmt i mellangift enligt afhandling af den 13 Oktober 1868, sig tillbytt af Per Persson Sjödin.

 

Vidareförsäljning till Sprängsvikens Ångsåg.

Den 31 augusti 1875 sålde Erik Petter Pehrsson i Höfven till Sprängsvikens Ångsågsbolag 12 seland i Bysjön av vilka 6 seland är ovan f.d. Sjödins hemman i Bysjö och Näset. De övriga 6 seland var Hans Olssons hemman (n.v. "Wallgrens").

 

___________________________________________________________________________________________

Per Persson Sjödin
Född 1820 i Ramsele. Död 1895 i Gårelehöjden.

Hustru:
Kajsa Persdotter
Född 1815 i Ramsele.

Barn:
Kajsa-Britta född 1846 i Bysjö

Stina född 1849 i Bysjö

Per-Olov född 1853 i Bysjö. Död 1958 i Gårelehöjden.