Skrömt och sanna historier

Olyckan i Saxvattnet vid laga skifte i Sunnansjö 1874.

Förhörsprotokollen i Sunnansjö med länsman Johan Franklin Rossander avslöjar eller åtminstone antyder vad som var orsaken till det tragiska drunkningstillbudet. Det var under laga skiftesmätningarna som lantmätaren utförde på sunnansjöskogen med biträde av arbetarna Johan Johansson, Johan Olofsson, Frans Lundborg, Johan Johansson (nr 2) och Nils Magnus Strömqvist som olyckan inträffade där Johansson och Olofsson drunknade.

Johan Johansson hade inhandlat en ankare brännvin (ca 40 liter) på lördagen innan olyckan och efter måndagens arbete så blev Johan Johansson, Johan Olofsson och Johan Johansson (nr 2) troligen kvar vid Saxvattnet, istället för att gå tillbaks till Sunnansjö by runt Saxvattnet tillsammans med lantmätaren, för att provsmaka en del av brännvinet som Johansson hade inhandlat. När de tre senare skulle ta sig hem så hade de troligen hittat en båt som inte varit i vattnet på länge och därför läckte som ett såll varefter båten kantrade. Tvärs över Saxvattnet är en betydligt kortare sträcka än att gå runt den långsmala sjön.

Läs hela protokollen från 3:e och 4:e oktober här nedan.

 

_______________________________________________________________________________

Av Göran Stenmark

 

I död- och begravningsboken för Junsele församling kan man läsa om en drunkningsolycka i Saxvattnet nära Sunnansjö by den 28 september 1874. Det gällde två arbetare som fick sätta till sina liv, och det var Johan Olofsson från Själevad och Johan Johansson bosatt i Sunnansjö. Den förstnämnde var från byn Kittelsböle i Själevad och uppges i dödboken varit 26 år, 9 månader och 22 dagar gammal vid olyckan. Han var vid tillfället ogift. Kyrkboken uppger att han var född i Själevad den 6 december 1847. Här följer en avskrift av en flyttningsattest i Junsele kyrkoarkiv som skickades av prästen i Själevad efter Johans död för att få uppgifter om dödsfallet.

Till Wörd. Pastorsembetet i Junsele.

Med anledning af Pastorsembetets skrifvelse af d. 7 de och 12 e i denne månad, får jag härmedelst meddela, att Arb. Johan Olsson i Kittelsböle, Själevads församl. Är född härstädes 1847 d. 6/12, att han från församl. Afvek år 1868, utan att kändt warit, hwarest han sig uppehållit, hwarföre han ock wid mantalsskrifningen 1872 blef upptagen bland ”de ur husförhörslängden afförda”, att han wid afvikandet här ifrån egde någorl. förswarl. Kristendomskunskap, hade tillträde till Herrens H. Nattward och åtnjöt medborgerl. förtroende. Pastorsembetet härstädes torde få inför vänta Underrättelse såväl om dagen för dödsfallet som om begrafningen

S. Strandell
Pastor i Själevad

 

Den andre, Johan Johansson, uppges i kyrkans husförhörslängd vara född i Bredsätra församling på Öland år 1842, och inflyttad till Sunnansjö från Stugun i Jämtland 1874. Han var enligt födelseboken från Bredsätra, född i byn Långöre den 9 augusti 1842 som oäkta son till inhyses änkan Brita Persdotter. Utflyttade från denna socken till Tveta i Stockholms län 24 oktober 1858. I Junsele kyrkoarkiv finns bevarat den flyttningsattest som denne Johan hade med sig när han inflyttade till socknen 1874;

Resebekrifning Från Öland Warifrån jag Reste Till Södermanland Den 24 Ocktober 1858, Från Södermanland Afreste jag Till Stockholm i Aprill 1862 Och Från Stockholm Till Jämtland Afreste jag i Oktober Samma år…… / därefter ett svårläst parti, varefter handlingen är daterad i Hammerdal, Lorås 1862/

 

Följande skrivelse finns i Junsele kyrkoarkiv;

Till Länsmannen J.F. Rossander.

I anledning af Eder rapport den 5 te uti innevarande månad och efter det Länsstyrelsens tagit kännedom af Protokoll och utlåtande öfver förrättad rättsmedicinsk besigtning och liköppning å liken efter Arbetarna Johan Olofsson från Själevads socken och Johan Johansson från Öland, hvilka genom drunkning omkommit, meddelas, att Länsstyrelsen finner hinder icke möta för begrafning i vanlig ordning af bemälde drunknades lik, hvarom Länsmannen har att vederbörande Presterskap underrätta.

Hernösand, å LandsKansliet, den 28. Oktober 1874.

_______________________________________________________________________________

Protokoll hållet vid polisförhör i Sunnansjö by, Junsele socken den 3 oktober 1874.

Sedan till undertecknads kännedom kommit att tvänne personer skulle omkommit uti Sunnansjö, inställde undertecknad sig med biträde af f. Fjärdingsmannen A. Edin och Nämndemannen Jon Zachrisson uti Sunnansjö för att om förhållandet hålla undersökning. Kommisions Landtmetaren E. Näslund, som för skiftes förrättning uppehöll sig uti Sunnansjö lemnade de upplysningar att de drunknade personerna voror arbetarne Johan Johansson från Öland och Johan Olofsson från Själevad och Kittelsböle samt att de biträdt med handtlangning vid skogsmätningen i Sunnansjö. På aftonen omkring klockan sex den 28 september hade Näslund hemförlofvat arbetarna ifrån trakten vid en sjö kallad Saxvattnet, der hade de nu omkomna jemte en annan arbetare Johansson tagit en gammal båt för att med densamma ro öfver sjön i stället för att gå omkring densamma såsom Näslund och arbetaren Lundborg.

Båten hade genast börja läcka och taga in vatten så att den kantrade då alla tre kommo i sjön. Johansson hade hållit sig qvar i den kantrade båten och på så sätt kommit till land samt tisdagsmorgonen kommit till byn och omtalat olyckshändelsen, hvarefter genom Näslunds försorg draggning efter de omkomna skett då Johan Olofsson påträffats först och Johan Johansson på onsdagsmorgonen den 30de september Kommissions Landtmätarn Näslund förklarade vidare att han till Pastors Embetet i Junsele vid de döda kropparnas framsändande till kyrkan aflemnat rapport om tilldragelsen samt att den räddade Johansson jemte Frans Lundborg, som åtföljde honom nu vore till finnandes uti Krånged hvarföre vidare undersökning måste uppskjutas till dess desse anträffats.

Dag som ofvan
Johan Franklin Rossander

_______________________________________________________________________________

 

Protokoll hållet vid polisförhör i Sunnansjö by, Junsele socken den 4 oktober 1874.

1874 den 4 Oktober inställde sig hos undertecknad arbetarna Frans Lundborg och Johan Johansson (nr 2), hvilka öfverlemnade Kommissions Landtmätaren Näslunds berättelse angående olyckshändelse när Johansson och Olofsson drunknade. Serskildt hörda vitsordade den uppgift som af Näslund lemnats.

Widare hörde arbetaren Nils Magnus Strömqvist, hvilken måndagen den 28 September middags tiden lemnade arbetet hos Kommissions Landtmätaren Näslund och uppehöll sig i Sunnansjö till påföljande morgon, då han biträdde med likens uppsökande. Strömqvist omtalar att Johan Olofsson föregående Lördagen varit borta och såsom det berättats köpt en ankare brännvin som förts till Sunnansjö, möjligen till skogen. Nils Magn. Strömqvist slutade emedlertid sitt arbete med handtlangningen på måndagen och har sig ej något om sjelfva tilldragelsen bekant.

Dag som ofvan
Johan Franklin Rossander


Källor: Länsmannens i Junsele arkiv. Förhörsprotokoll. Renskrift av Göran Stenmark.