Flottningskontrakt 1903.


 


Här är ett exempel på kontrakt om flottning. Kontraktet ingicks 1 april 1903 i Näsåker med kramforsbolagen Strömnäs AB och Sandvikens AB.

Flottningen skulle utföras av Erik Johan Forssén på Nybygget, med hjälp av Olof Amandus Westberg i Bysjö och ynglingen Hans Peter Molin från Sunnansjö. Olof Westberg var Erik Johans svägerskas make. Hans Peter var son till Johanna Forsséns kusin Nicke Molin.

De tog på sig att flotta timmer ovanifrån den nybyggda Stugusjödammen i Stugusjön söder om Storsjön, till Storsjön i Ådals-Liden. Värt att notera är att varje framkommen flottad stock betalades med antingen 10 öre om den flottades ovanifrån dammen eller 8 öre nedanför, medan varje borttappad stock längs flottningssträckan bötades en krona. Försvann många stockar kunde flottarna alltså bli skyldiga bolagen pengar!


"Undertecknade förbinda sig härmed att från och med Stugusjön, efter Stugusjöns vattendrag framflotta alla de under denna vinter derstädes leverera sågtimmer, till Storsjön, för undertecknade aktiebolags räkning, emot ett överenskommet pris á 10 öre per stock för det sågtimmer som är levererat ovanför Stugusjödammen, och 8 öre per stock för det sågtimmer som är levererat nedanför nämnda damm.

Förskotts likvid å flottningen erhålles i mån af arbets fortgång, och slutlikvid då flottningen är afsynad och godkänd.

Från Strömnäs och Sandvikens aktiebolagsskogen, får accordstagarne till reparationer i vattendragen taga af vindfälle och torr skog.

Accordstagarne ansvarar för all den skada som möjligen kan ske å den nybyggda Stugusjödammen, samt för de redskap som utlemnats eller använts.

För qvarlemnade sågtimmer i vattendraget från flottningens slut betalas i skadeersättning af accordstagarne 1 krona per stock, även ansvarar accordstagarne för den skada som möjligen kan uppstå på skogarne efter vattendraget genom brand eller annan vårdslöshet.

Häraf äro tvenne exemplar upprättade och vexlade som skedde Näsåker den 1 april 1903."


Undertecknare:

E J Forssén Olof Westberg HP Molin

Antages av Sandvikens Sågverks Aktiebolag

Strömnäs Aktiebolag P Andersson

Vittne:
Sjödin